Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ

     Οι μαθητές των τμημάτων Β1  και Βτου σχολείου μας στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας μελέτησαν το ιστορικό γεγονός της στάσης του νίκα (532μ.Χ.) με τη μορφή σχεδίου εργασίας και τίτλο «Δήμοι του ιπποδρόμου και Στάση του Νίκα».
     «Το σχέδιο εργασίας συνιστά ιδιαίτερη μορφή ομαδικής εργασίας  με πολλαπλά οφέλη. Πρόκειται για οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα συλλογικής συνήθως μορφής, που αναπτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής με βάση προκαθορισμένο σχέδιο και αποβλέπει στη διερεύνηση , οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων που αφορούν ολιστικές καταστάσεις της πραγματικότητας και ενδιαφέρουν άμεσα τους εμπλεκόμενους μαθητές ως άτομα και ως μέλη κοινωνικών ομάδων» (βιβλ. του καθηγητή)
 Χρονική διάρκεια: αφιερώθηκαν τρεις διδακτικές ώρες, μία για την οργάνωση και καθοδήγηση των μαθητών και δύο για την παρουσίαση από τις ομάδες των εργασιών τους μέσα στην τάξη.
   Η εκπόνηση του σχεδίου εργασίας είχε τους εξής στόχους:
Γνωστικοί:  οι μαθητές
·         να γνωρίσουν το θεσμό των Δήμων και το ρόλο τους στο Βυζάντιο
·         να γνωρίσουν μέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές το  
               γεγονός της στάσης του νίκα
Παιδαγωγικοί:  οι μαθητές
·         να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική μάθηση και να οικοδομήσουν τη γνώση
·         να αναπτύξουν δεξιότητες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων ενεργοποιώντας παράλληλα και την κριτική τους σκέψη
·         να καλλιεργήσουν το ομαδικό πνεύμα και να προαχθεί η ομαδοσυνεργατική μάθηση
·         να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους γράφοντας φανταστικούς διαλόγους
·         να παραλληλίσουν το χθες με το σήμερα
Τεχνολογικός γραμματισμός: οι μαθητές
·         να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών
·         να γράψουν την εργασία τους με τον επεξεργαστή κειμένου ,ώστε να αναρτηθεί στο blog του σχολείου
·         να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
·         να μπορούν να επικοινωνήσουν με την καθηγήτριά τους και ηλεκτρονικά, ώστε και με τη βοήθεια των δυνατοτήτων του word π.χ. δημιουργία σχολίου, παρακολούθηση αλλαγών, να είναι εφικτή η καθοδήγησή τους η και η διόρθωση των εργασιών τους και εξ αποστάσεως.
Διαθεματική προσέγγιση: Ιστορία, Γλώσσα, Πληροφορική
Επαφή των μαθητών με τη Δημοτική βιβλιοθήκη, χώρο συνάντησης των ομάδων, αναζήτησης της βιβλιογραφίας και παροχής Η/Υ.
Αξιολόγηση:
1.Οι μαθητές  στην πλειονότητά τους εργάστηκαν με προθυμία, καθώς ήταν μια πρόκληση να δουλέψουν ομαδικά και να χρησιμοποιήσουν εκτός από το έντυπο υλικό που τους δόθηκε και τις Τ.Π.Ε. Οι εργασίες τους  παρουσιάστηκαν στην τάξη από τις ομάδες, οι οποίες δέχθηκαν και απάντησαν σε ερωτήσεις, ενώ οι πιο άρτιες από αυτές αναρτώνται στο blog  του σχολείου.
 2.Αν και τους είχαν δοθεί φύλλα εργασίας με κατευθυντήριες ερωτήσεις, ώστε να αναζητήσουν ,να ερευνήσουν τις πηγές τους και να αποφευχθεί έτσι η συνηθισμένη πρακτική του copy-paste , ωστόσο δεν ξέφυγαν εντελώς από αυτή.
3,Ορισμένες ερωτήσεις που απαιτούσαν την κριτική ανάγνωση των πηγών, την αξιολόγηση ενεργειών και προσώπων τους δυσκόλεψαν ιδιαίτερα, ενώ μόνο μία ομάδα μαθητών επέλεξε να γράψει το δικό της φανταστικό διάλογο μεταξύ Ιουστινιανού-Θεοδώρας και συμβούλων.
4.Γενικότερα, οι μαθητές, ενώ θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στη διδασκαλία ,μακριά από το δασκαλοκεντρικό μοντέλο, διστάζουν ,κάποιοι αποφεύγουν κιόλας, τη συμμετοχή τους σε εργασίες όπου απαιτείται αυτενέργεια, κρίση, φαντασία, ομαδική δουλειά και χρήση των Τ.Π.Ε.
Βέβαια, η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας ήταν  ένα κίνητρο γι’ αυτούς αλλά επειδή δεν γνωρίζουν όλοι επαρκώς τα διάφορα λογισμικά  υπήρξαν κάποια προβλήματα που ξεπεράστηκαν με συνεργασία.
Η συνεργασία των μαθητών σε ομάδες δεν ήταν για όλους εύκολη λόγω της απειρίας σ’ αυτή τη μορφή διδασκαλίας αλλά και  των εξωσχολικών δραστηριοτήτων και του διαφορετικού τόπου διαμονής.
Παρά τις δυσκολίες όμως για τους μαθητές ήταν και είναι πρόκληση η ανάληψη μιας ομαδικής εργασίας και η επιτυχής συμμετοχή τους σ’ αυτή.
Ευχαριστώ όλους τους μαθητές για τη συνεργασία τους
Βιβλιογραφία-δικτυογραφία:
Βιβλίο του καθηγητή
Τετράδιο εργασιών ιστορίας της Ε’ δημοτικού
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού
Ιστορία του ελληνικού έθνους ,τ.Ζ ,σελ. 167-168, 261-264
Αποσπάσματα από Προκόπιο και Θεοφάνη
Η καθηγήτρια: Μασμανίδου Αλεξία

 Εργασίες μαθητών

             Οι δήμοι του ιπποδρόμου

1.Τι σημαίνει η λέξη δήμος σήμερα;
Δήμος ονομάζεται μία οντότητα της δημόσιας διοίκησης, η οποία στα περισσότερα κράτη αποτελεί τη βασική αυτοδιοικητική μονάδα και κατά κανόνα περιλαμβάνει μια πόλη ή κωμόποληκαι τα γύρω χωριά της. Δεν είναι πάντως σπάνιο φαινόμενο να περιλαμβάνει μόνο κάποια συνοικία μια μεγαλούπολης, ή και αντίθετα μόνο χωριά μιας απομονωμένης ορεινής περιοχής ή ενός νησιού.
Στην Ελλάδα ο δήμος αποτελεί πρωτοβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε άλλες χώρες οι α΄βάθμιοι ΟΤΑ αναφέρονται αδιακρίτως ως κοινότητες (π.χ. γαλλική commune, ιταλικήcomune, γερμανική Gemeinde/Kommune κλπ).

2.Τι ήταν οι δήμοι στο βυζάντιο αρχικά και ποιο χαρακτήρα απέκτησαν από τα μέσα του 5ου αιώνα; Πώς και πού επικοινωνούσαν οι δήμοι με τον αυτοκράτορα;
 Τα κίνητρα της συγκρότησης των δήμων , όπως αρχικά υποστηρίχθηκε ήταν πολιτικά. Σήμερα έχει διαπιστωθεί ότι οι δήμοι δεν είχαν μονομερή χαρακτήρα αλλά σε καθέναν από αυτούς συνυπήρχαν διάφορες ροπές , πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές. Η επικρατέστερη σήμερα εκδοχή για τα στοιχεία που διέκριναν τους δήμους μεταξύ τους είναι ότι ήταν κοινωνικά και θρησκευτικά. Στην Κωνσταντινούπολη , οι ΒΕΝΕΤΟΙ  προέρχονταν από την παλιά ελληνορωμαική αριστοκρατία και τους κύκλους των ανακτόρων και ήταν οπαδοί του Δόγματος της Χαλκηδόνας, ενώ τα στελέχη των Πρασίνων προέρχονταν από την εύπορη αστική τάξη ή ήταν υπάλληλοι και πλούσιοι αυλικοί που είχαν σχέσεις με την Ανατολή και απέκλιναν προς μη ορθόδοξες θεολογικές διδασκαλίες. Τα προβλήματα φαίνεται να άρχισαν όταν από τα μέσα του 5ου αιώνα κάθε δήμος άρχισε να αποκτά δικό του πολιτικό προσανατολισμό. Με την ευκαιρία δημόσιων τελετών, συγκεντρώνονταν στον ιππόδρομο, όπου κάθε δήμος είχε καθορισμένη θέση, και μπορούσαν να εκδηλώνουν με ευπρέπεια αιτήματα και επιθυμίες που απηύθυναν  προς την σύγκλητο και τον αυτοκράτορα. Η πολιτική τους δράση, αντίρροπη προς τις απολυταρχικές τάσεις της βυζαντινής εξουσίας, δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί σε όλες τις πόλεις της αυτοκρατορίας με συνέχεια, φαίνεται ωστόσο ότι μαχητικότεροι  και ζωηρότεροι ήταν οι Πράσινοι. Δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 5ο αιώνα και μέχρι το 532 (Στάση του Νίκα) στον Ιππόδρομο είχε αναπτυχθεί μεταξύ του αυτοκράτορα και των δήμων (φορέων της κοινής γνώμης) διάλογος που έτεινε να μεταβληθεί σε χαρακτηριστικό στοιχείο της βυζαντινής πολιτικής ζωής. Στις μεγάλες πόλεις της Ανατολής οι δήμοι εξελίχθηκαν σε σημαντικό πολιτικό παράγοντα και αποτέλεσαν από τα μέσα του 5ου αιώνα ως και το 610 ανασχετικό παράγοντα της αυτοκρατορικής απολυταρχίας.

4 Ποιοι ηταν οι σημαντικότεροι δήμοι την εποχή του Ιουστινιανού και ποια ήταν τα καθήκοντα τους;


Στα  χρόνια του Ιουστινιανού μεγάλοι Δήμοι ήταν οι Βένετοι(γαλάζιοι) και οι Πράσινοι. Καθήκοντα τους ήταν η φροντίδα για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των αρματοδρομιών, η βοήθεια κατασκευής δημόσιων έργων και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση εχθρών. Με την παρουσία των Δήμων, ο ιππόδρομος της πρωτεύουσας απέκτησε ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Εκεί ο λαός αποδεχόταν την εκλογή νέου αυτοκράτορα, διατύπωνε τα παράπονα του, αποδοκίμαζε τους κακούς αυτοκράτορες και ασκούσε  κριτική για την πολιτική τους.
Λόγω της μεγάλης δύναμης των Δήμων οι αυτοκράτορες φρόντιζαν να έχουν τον έναν από τους δύο Δήμους με το μέρος του. Οι Βένετοι ήταν πιο αριστοκρατικοί και αυστηρά ορθόδοξοι και υποστηρίζονταν από τον Ιουστινιανό, ενώ οι Πράσινοι ήταν λαικότεροι, δεν εχθρεύονταν τον μονοφυσιτισμό και υποστηρίζονταν από τη Θεοδώρα.

5.Ποιες ήταν οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις;


Οι Βένετοι ήταν χριστιανοί. Αντιθέτως, οι Πράσινοι πίστευαν στη μια και μοναδική θεία φύση του Χριστού, δηλαδή στο Μονοφυσιτισμό. Συνήθως σύμφωνα με τη θρησκεία στην οποία πίστευε ο αυτοκράτορας, ο αντίστοιχος δήμος είχε περισσότερα προνόμια και απολάμβανε την εύνοιά του. Ωστόσο, δεν ήταν πάντα αυτονόητο μονοφυσίτης αυτοκράτορας να υποστηρίζει τους Πράσινους, ούτε αντιστρόφως οι Πράσινοι να είναι πάντα υπέρ του μονοφυσίτη αυτοκράτορα. Για παράδειγμα, ο αυτοκράτορας Αναστάσιος Α' , ο οποίος είχε μονοφυσιτικές αντιλήψεις, παρουσιάζεται στα νεότερα ιστορικά έργα να υποστηρίζει τους Πράσινους, πράγμα που μάλλον δεν είναι σωστό, αφού σύμφωνα με μαρτυρίες χρονογράφων της εποχής, ο αυτοκράτορας ενδιαφερόταν για τη γαλήνη μέσα στο κράτος του και ήταν αμείλικτος σε κάθε απόπειρα ταραχής και διασάλευσης της τάξης απ ' όποιον κι αν προέρχονταν

6. Παραλληλισμός των δήμων με τα ποδοσφαιρικά  σωματεία

                                               Ομοιότητες 
 Μια απ' τις σημαντικότερες ομοιότητες μεταξύ των δήμων και των σημερινών ποδοσφαιρικών σωματείων, είναι πως και οι δύο υιοθετούν ένα χρώμα, το οποίο τους χαρακτηρίζει.
 Και στις δύο πλευρές υπάρχουν αρχηγοί.
 Οι οπαδοί τους χρησιμοποιούν συνθήματα.
 Τα μέλη των δήμων που λάμβαναν μέρος στους αγώνες και οι ποδοσφαιριστές σήμερα φορούν στολή του χρώματος που αντιπροσωπεύουν.
 Και στις δύο περιπτώσεις ο πληθυσμός δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις φανατισμό
 Οι φίλαθλοι χρησιμοποιούν ένα είδος γκράφιτι τα οποία κάνουν σε τοίχους, κολόνες κ.α. εκφράζοντας έτσι τις προτιμήσεις τους.
 Όπως και τότε κυριαρχούσαν οι Πράσινοι και οι Βένετοι, έτσι και σήμερα κυριαρχούν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.   
                                               Διαφορές

  Τα σημερινά αθλητικά σωματεία δεν έχουν πολιτική δύναμη.
  Τα σημερινά ποδοσφαιρικά σωματεία δεν έχουν διαφορετικές θρησκεύτικές πεποιθήσεις.
  Σήμερα εκφράζονται από κάθε αθλητικό σωματείο όλα τα κοινωνικά στρώματα.
  Δεν υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ αντρών και γυναικών στα ποδοσφαιρικά σωματεία και όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες.

Αζέμης Δ.,  Βασιλείου Θ., Δελληγιάννης Δ. ,Ευσταθιάδης Δ.

Πηγες : Βικιπαιδεια

  Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ:

Διάλογος μεταξύ  αυτοκράτορα Ιουστινιανού,  Θεοδώρας και δύο  πιστών τους σύμβουλων:

Η
 στάση του νίκα εξαπλώνεται απειλητικά σε όλη την πόλη και οι οπαδοί της καταστρέφουν ό,τι βρίσκεται στον δρόμο τους. Στο ανάκτορο επικρατεί πανικός. Ο Αυτοκράτορας βρίσκεται περικυκλωμένος από το εξαγριωμένο πλήθος στο παλάτι και συζητά με τους συμβούλους και τη σύζυγό του:

Σύμβουλος 1: Με όλο το σεβασμό που σου τρέφω αυτοκράτορά μου είναι προτιμότερο να δούμε  την ιδέα της φυγής όσο αυτή είναι εφικτή.
Αυτοκράτορας: Σύμβουλε μου, η πρόταση σου είναι ενδιαφέρουσα αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι δυνατή. Αν αποφασίσουμε κάτι τέτοιο ,πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι και να λάβουμε μέτρα για οποιαδήποτε ενδεχόμενο.
Σύμβουλος 2: Η ιδέα είναι πολύ καλή αλλά όλοι ξέρουμε πως αν επιχειρήσουμε κάτι τέτοιο πρέπει να μην μας ξεφύγει ούτε η παραμικρή λεπτομέρεια που μπορεί να αποβεί μοιραία για τις ίδιες μας τις ζωές.
Αυτοκράτορας: Συμφωνώ με την πρότασή σου αλλά θα είναι αρκετά δύσκολο να υλοποιηθεί. Πρέπει να φορτώσουμε κρυφά σε ένα δρόμωνα τα πολύτιμα πράγματά μας και να επιβιβαστούμε σε αυτόν με ασφάλεια και φυσικά να αποφασίσουμε από τώρα τον προορισμό μας.
Σύμβουλος 1: Αν αποφασίσεις τη φυγή, Αυτοκράτορα μου, δεν μπορείς να αφήσεις το παλάτι ανυπεράσπιστο. Θα πρέπει να αφήσουμε πίσω 3.000 άντρες, τον Κωσταντίολο και τους κουβικαλαρίους να το φυλάνε…
Σύμβουλος 2: Από τη στιγμή που αποφασίζεις να φύγεις προτείνω το κατάλληλο μέρος. Θα μεταφερθείς στην Ηράκλεια της Θράκης μαζί με την δέσποινα σύζυγό σου ,Θεοδώρα, και αρκετό χρυσάφι ώστε να μπορέσεις να ζήσεις μια εύπορη ζωή. Αν φυσικά το επιθυμείς αυτό.
Αυτοκράτορας: Εκτιμώ την προσφορά σας και εφόσον τα έχουμε σκεφτεί όλα δεν μας μένει τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να βρούμε τρόπο διαφυγής από το παλάτι.
Όση ώρα ο Αυτοκράτορας συζητούσε με τους συμβούλους του, η Θεοδώρα καθόταν σιωπηλή και σκεφτόταν…
Θεοδώρα: Η φυγή στην προκειμένη κατάσταση δεν είναι λύση ακόμη και αν πρόκειται να σωθούμε. Εσύ που έκανες τόσα γι’ αυτήν τη θέση του αυτοκράτορα δεν μπορείς τώρα να φερθείς σαν φυγάς και να αφήσεις ανυπεράσπιστο τον λαό σου στα χέρια του Υπατίου.
Αυτοκράτορας: Μήπως η αγάπη σου για την αυτοκρατορική πορφύρα είναι αυτή που δε σε αφήνει να φύγεις και όχι η τιμή μου Θεοδώρα; Κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου!
Θεοδώρα: Ε ναι λοιπόν, αφού αυτό θέλεις να ακούσεις δεν φοβάμαι να το ξεστομίσω! Καλύτερα να πεθάνω παρά να έρθει μία μέρα όπου υπάρχει περίπτωση να στερηθώ την αυτοκρατορική μου πορφύρα και να υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που όταν με συναντά να μη με αναγνωρίζει ως  Αυτοκράτειρα. Αν θέλεις να σώσεις το τομάρι σου και να αφήσεις τον λαό στην τύχη του καν’ το. Λεφτά υπάρχουν, πλοία επίσης! Σκέψου το καλά πριν το κάνεις όμως, γιατί δεν υπάρχει επιστροφή.
Αυτοκράτορας: Λοιπόν Θεοδώρα παραδέχεσαι δηλαδή ότι θα προτιμούσες τη δόξα και τα πλούτη από μια άδοξη αλλά μακροχρόνια ζωή.
Θεοδώρα: Φυσικά και το πιστεύω και το θέλω αυτό. Μόνο ένα θέλω να ξέρεις. Στην ιστορία γράφονται μόνο αυτοί που τολμούν και μένουν και όχι αυτοί που δειλιάζουν και φεύγουν. Μείνε κι εσύ εδώ, εάν θέλεις να ξανακερδίσεις το λαό σου και να φανείς υπεύθυνος αυτοκράτορας.
Σύμβουλος 1: Κι εγώ Άρχοντά μου πιστεύω πως εάν τώρα φύγουμε και εγκαταλείψουμε το παλάτι θα χάσουμε έστω και αυτόν τον λίγο σεβασμό του λαού.
Σύμβουλος 2: Συμφωνώ με όσα ειπώθηκαν και στέλνω εντολή να ετοιμαστούν οιστρατιώτες. Ενωμένοι θα νικήσουμε!!!
Αυτοκράτορας: Εφόσον σας βρίσκω όλους σύμφωνους σε αυτό το ζήτημα δε μου μένει περιθώριο να διαφωνήσω και το μόνο που έχω να κάνω είναι να δώσω εντολή να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο που μου προτείνατε το οποίο πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος.
Έ
τσι και γίνεται. Η επανάσταση του λαού πνίγηκε με την τελειωτική μάχη μέσα στον ιππόδρομο που κόστισε τη ζωή 35.000 ανθρώπων -ανάμεσα τους και ο Υπάτιος- που δολοφονήθηκαν μέσα στον Ιππόδρομο. Ο Ιππόδρομος που ήταν ένας χώρος όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να εκφράσουν τις πολιτικές του απόψεις κλείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
                                                                                                                
  ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑ
                                                                                             ΒΟΛΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
                                                                                                              ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
                                                                                             ΘΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΗΓΕΣ:
·         Ιστορία του Ελληνικού Έθνους Τόμος Ζ’
·         Υλικό από τον Προκόπιο και το Θεοφάνη για τη στάση του νίκα
 
Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ
Πότε έγινε και πού;
H στάση του νίκα έγινε το 532 μ.Χ.,στην αρχαία Κωνσταντινούπολη
 
Ποιοι οι πρωταγωνιστές αντίπαλοι;
Οι πρωταγωνιστές ήταν οι δήμοι των Πράσινων και Βένετων, οργανωτές φιλάθλων με λα'ι'κή καταγωγή, που ζούσαν για τις αρματοδρομίες στις εξέδρες του ιπποδρόμου της Κωνσταντινούπολης εναντίον του Ιουστινιανού.
 
Ποιος ήταν ο νικητής;
Ο μεγάλος νικητής ήταν ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός.
 
Ποια ήταν η αφορμή;
Η αφορμή δόθηκε το 531,όταν ένας Βένετος και ένας Πράσινος συλλαμβάνονται με την κατηγορία της δολοφονίας και καταδικάζονται σε θάνατο διά απαγχονισμού. Ο Ιουστινιανός, δεδηλωμένος οπαδός των Βένετων, μετατρέπει τη θανατική ποινή σε  φυλάκιση. Οι Πράσινοι και οι Βένετοι ήθελαν την πλήρη απαλλαγή τους .Ο αυτοκράτορας όμως τους αγνοεί. Στις 11 Ιανουαρίου του 532 ξεσηκώνονται, πυρπολούν κτήρια, πολιορκούν το παλάτι και προξενούν ζημιές ακόμη και στην Αγία Σοφία. Η ιαχή νίκα ακούγεται στην ατμόσφαιρα.
 
Ποια είναι τα πραγματικά αίτιά της;
Τα πραγματικά αίτια της στάσης του νίκα ήταν ότι ο λαός δυσφορούσε για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις του αυτοκράτορα, την βαριά φορολογία και την κρατική αυθαιρεσία.
 
Πώς κατεστάλη και ποια η συμβολή της Θεοδώρας;
Ο Ιουστινιανός αδυνατεί να ελέγξει την κατάσταση. Είναι καινούργιος στην εξουσία και έχει ένα σωρό σκοτούρες, με τους Πέρσες στα ανατολικά της αυτοκρατορίας. Για μια στιγμή περνά από το νού του να εγκαταλείψει την πόλη,γρήγορα τον μεταπείθουν και οι στρατηγοί Βελισάριος και Μούνδος αναλαμβάνουν δράση. Εγκλωβίζουν τους επαναστάτες στον Ιππόδρομο και κυριολεκτικά τους κατασφάζουν. Η καταστολή της στάσης του νίκα, στις 18 Ιανουαρίου του 532 άφησε πίσω της 30.000 νεκρούς. Η συμβολή της Θεοδώρας, της γυναίκας του,ήταν πολύ σημαντική γιατί τον έπεισε να μείνει να πολεμήσει και να αντιμετωπίσει τους εξεγερμένους.
 
Ποιες ήταν οι συνέπειες της στάσης;
Οι συνέπειες της αποτυχίας της στάσης του νίκα ήταν:
Α)Η μείωση της δύναμης των δήμων.
Β)Η ενίσχυση της απόλυτης μοναρχίας και η εδραίωση του Ιουστινιανού.
 
Αντιμετώπισε σωστά ο Ιουστινιανός τους στασιαστές; Πώς αξιολογείτε τις ενέργειες και των δύο πλευρών; Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι θα μπορούσαν να ρυθμιστούν οι διαφορετικές απόψεις και να αποτραπούν οι συγκρούσεις;
Ο Ιουστινιανός δεν αντιμετώπισε σωστά τους στασιαστές γιατί θα μπορούσε να μην τους σκοτώσει αλλά να αλλάξει τους νόμους.Ο λαός ξεσηκώθηκε γιατί δεν άντεχε άλλο την καταπίεση, την βαριά φορολογία και την διαφθορά των ανώτερων αξιωματούχων του κράτους. Σωστά λοιπόν επαναστάτησε για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο για να ζήσει καλύτερα. Ο Ιουστινιανός θα μπορούσε να αλλάξει τους νόμους και να κάνει σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση του κράτους και όχι να σκοτώσει 30.000 ανθρώπους. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να αποτραπούν οι συγκρούσεις, αν ο Ιουστινιανός ήταν ποιο αποφασιστικός και τολμηρός για να μπορέσει να καταπολεμήσει την εξέγερση χωρίς να σκοτωθούν τόσοι άνθρωποι αλλά και να απομακρύνει τους αξιωματικούς  εκείνους που φοβόταν ότι τον εξαπατούσαν και να νομοθετήσει καινούργιους νόμους, δίκαιους για το λαό.
 
 Κωνσταντίνος Αδάμ , Σωτήριος ΑναστασιάδηςΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ
1.ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΠΟΥ;
Η Στάση του Νίκα έγινε το 532 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη και είχε διάρκεια μιας εβδομάδας.Υπήρξε η χειρότερη περίοδος βίας και αναρχίας που γνώρισε η Κωνσταντινούπολη με την μισή πόλη να έχει καεί η καταστραφεί.
2.ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ;
Ο Ιουστινιανός και η θεοδώρα ήταν οι πρωταγωνιστές της Στάσης του Νίκα.Οι δήμοι και ο λαός ήταν εναντίον τους.Ο λαός όμως αργότερα πήγε με το μέρος τους.
3.ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΞΕΡΓΕΣΗΣ;
Ο νικητής αυτής της μεγάλης εξέργεσης ήταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός.
4.ΠΟΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΩΣ ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΑ;
Τα γεγονότα που λειτούργησαν ως αφορμές της Στάσης του Νίκα ήταν η βαριά φορολογία,η δυσαρέσκεια από την μοναρχία και η διαφθορά των ανώτερων αξιωματικών του κράτους.
5.ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ;
Το 531μ.Χ. μέλη των Βενετών και των Πράσινων είχαν συλληφθεί για δολοφονία.Αλλά η ποινή της φυγής που τους είχε επιβληθεί είχε μετατραπεί από τον Ιουστινιανό σε φυλάκιση.Οι Βενετοί και οι Πράσινοι όμως αξίωναν να απαλαχθούν πλήρως.Ο Ιουστινιανός τους αγνόησε και έτσι στις 11 Ιανουαρίου,εισέβαλαν στη φυλακή και πυρπόλησαν περιοχές της Κωνσταντινούπολης χρησιμοποιώντας ως συνθήματα την αγωνιστική ιαχή "νίκα".
6.ΠΩΣ ΚΑΤΕΣΤΑΛΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ;
Ο Ιουστινιανός ήταν έτοιμος να τα παρατήσει όλα και να εγκαταλήψει την θέση.Στάθηκε όμως στην θέση του χάρη στη γυναίκα του αυτοκράτειρα Θεοδώρα η οποία τον ενθάρρυνε να συνεχίσει.Παρότι η Θεοδώρα καταγόταν από χαμηλής κοινωνικής τάξης οικογένεια στάθηκε στο πλευρό του Ιουστινιανού με δυναμισμό και τόλμη.
7.ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ;
Οι συνέπειες της Στάσης του Νίκα ήταν η μείωση της δύναμης των δήμων και η εδραίωση του Ιουστινιανού.Επίσης και η ενίσχυση της μοναρχίας.
8.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΣΩΣΤΑ Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΣΙΑΤΕΣ;ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ;ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ;
Κατά την άποψη μου ο Ιουστινιανός δεν αντιμετώπισε σωστά τους στασιάτες,γιατί θα μπορούσε να τους αποτρέψει για να μην σκοτωθούν 3.000 άνθρωποι.Και οι δύο πλευρές κατά την άποψη μου είχαν υπερβολικές αντιδράσεις.Έπρεπε να επικρατήσει η λογική για να μην υπάρξουν συγκρούσεις.
Θωμαη Ντορτση  Εφη Τοτονιδου  Αλεξανδρα Μουτζικη  Ειρηνη Μπαλιακα και  Αλεξανδρα Πετροπουλου Β2

 
                                            Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ.
Πότε έγινε και πού;
Η στάση του νίκα έγινε  στην Κωνσταντινούπολη το 532π.χ
Ποιοι οι πρωταγωνιστές-αντίπαλοι;
 Οι μεγαλύτεροι  δήμοι , ΠΡΑΣΙΝΟΙ  και ΒΕΝΕΤΟΙ  και ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός.
Ποιος ήταν ο νικητής;
Ο στρατός του Ιουστινιανού κατάφερε να νικήσει τους δυο Δήμους.
Ποια γεγονότα λειτούργησαν σαν αφορμή της στάσης;
Η αφορμή δόθηκε το 531,όταν ένας Βένετος και ένας Πράσινος συλλαμβάνονται με την κατηγορία της δολοφονίας και καταδικάζονται σε θάνατο διά απαγχονισμού. Ο Ιουστινιανός, δεδηλωμένος οπαδός των Βένετων, μετατρέπει τη θανατική ποινή σε  φυλάκιση. Οι Πράσινοι και οι Βένετοι θέλουν την πλήρη απαλλαγή τους .Ο αυτοκράτορας όμως τους αγνοεί. Στις 11 Ιανουαρίου του 532 ξεσηκώνονται, πυρπολούν κτήρια, πολιορκούν το παλάτι και προξενούν ζημιές ακόμη και στην Αγία Σοφία. Η ιαχή νίκα ακούγεται στην ατμόσφαιρα.
Ποια είναι τα πραγματικά αίτια της στάσης;
Οι δυο δήμοι είχαν επαναστατήσει  και ζητούσαν ως νέο αυτοκράτορα το Ύπατιο, με αποτέλεσμα  ο Ιουστινιανός να κινδυνεύει να χάσει την εξουσία του. Οι πολίτες έβρισκαν τους νόμους του αυτοκράτορα πολύ βαρείς. Επίσης ο λαός δεν ήταν σύμφωνος με τους βαρείς  φόρους  του αυτοκράτορα.
Πώς κατεστάλη και ποια η συμβουλή της αυτοκράτειρας Θεοδώρας;
Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα πιστεύει πως η φυγή σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι η καλύτερη λύση, πως για να κρατήσει ο αυτοκράτορας την θέση του όπως επίσης και τα πλούτη του πρέπει να μείνει εκεί και να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του! Αυτό μας το δείχνει και μέσα από τα λόγια της.
‘’Η γνώμη μου είναι ότι η φυγή σε αυτήν περίπτωση , περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι ασύμφορη, ακόμα και αν πρόκειται να φέρει την σωτήρια.
Αν λοιπόν θέλεις την αυτοκρατορία σου ,να σώσεις, δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος. χρήματα έχουμε πολλά. Να και  η θάλασσα να και τα πλοία. Συλλογίσου όμως μήπως τυχόν, αφού σωθείς προτιμήσεις τον θάνατο από την σωτηρία’’
Ποιες ήταν οι συνέπειες της Στάσης;
Πολλοί άνθρωποι έχασαν  τη ζωή τους.
Έγινε μια πολύ μεγάλη και φρικτή σφαγή. Ο Ιουστινιανός έγινε πολύ πιο δυνατός. Ολόκληρη η πόλη καταστράφηκε και οι 2 δήμοι τώρα πια  έχουν χάσει τη δύναμη τους και ποτέ ξανά δε θα την βρουν!
Αντιμετώπισε σωστά ο Ιουστινιανός τους στασιαστές; Πώς αξιολογείτε τις ενέργειες και των δύο πλευρών; Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι θα μπορούσαν να ρυθμιστούν οι διαφορετικές απόψεις και να αποτραπούν οι συγκρούσεις;
Η στάση του Ιουστινιανού απέναντι στους στασιαστές δεν ήταν η σωστή. Μπορούσε να αλλάξει τους βαρείς νόμους  για το λαό πάρα να  αναγκαστεί να σκοτώσει τόσο μεγάλο πλήθος λαού! Θα μπορούσε  να  πάρει με το μέρος του τον υπόλοιπο λαό. Όπως επίσης θα μπορούσε και ο λαός να οδηγηθεί στον αυτοκράτορα και να του εκφράσει τα προβλήματα του. Έτσι θα μπορούσαν να αποφύγουν την σύγκρουση!
Οι μαθήτριες: Δήμου Ζωή και Θεμελή Θεοδώρα
 
Το χρονικό της Στάσης Του Νίκα

Τμήμα : Β2

22/10/2011

Κωσταντινίδου Ευτυχία ,Τζέλλου Παναγιώτα ,Τζήμα Δήμητρα
                                                                                  Καθηγήτρια: Μασμανίδου Αλεξία
 
 
Εισαγωγή
Η Στάση(=εξέγερση) του Νίκα έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη, συγκεκριμένα στον φημισμένο ιππόδρομό της, στις 11 Ιανουαρίου τού 532 μ.Χ. και είχε διάρκεια μικρότερη από 10 ημέρες, συγκεκριμένα 1 μόλις εβδομάδα. Ήταν ένα αιματηρό γεγονός που σημάδεψε την χιλιόχρονη ιστορία του Βυζαντίου κι έμεινε γνωστό ως η "Στάση τού Νίκα". Η δυσφορία που είχαν προκαλέσει οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και η βαριά φορολογία καθώς και οι αυθαιρεσίες ορισμένων αξιωματούχων εκφράστηκαν μέσω των δήμων των Πράσινων και των Βένετων στον Ιππόδρομο. Η Κω/πόλη γνώρισε την χειρότερη περίοδο βίας και αναρχίας, με τη μισή πόλη να έχει καεί ή καταστραφεί μετά το τέλος της εξέγερσης, της οποίας η πάταξη έγινε μετά από τρομερή αιματοχυσία.  
 
Το χρονικό της Στάσης
Αρχικά τα συνθήματα που ακούστηκαν, κατά την πολιορκία του παλατιού για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, εναντίον του αυτοκράτορα και οι μικροσυμπλοκές που ακολούθησαν είχαν σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη και τον απαγχονισμό ορισμένων δημοτών. Δύο από τους κατάδικους που γλίτωσαν, ένας πράσινος και ένας βένετος, φυγαδεύτηκαν αναζητώντας άσυλο σε μια εκκλησία. Μετά από 2 ημέρες στις 13 Ιανουαρίου, όταν πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες στον Ιππόδρομο, ο λαός αξίωσε αθώωση των δύο ανδρών. Η άρνηση του Ιουστινιανού προκάλεσε την αντίδρασή τους, που εκδηλώθηκε, όχι μόνο, με συνθήματα κατά του αυτοκράτορα αλλά και με πυρπόληση κτηρίων της Πρωτεύουσας, ανάμεσα στα οποία και η Αγία Σοφία. Το σύνθημα που τους εμψύχωνε ήταν "Νίκα", σύνθημα που συνήθως φώναζαν στον ιππόδρομο. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας ήταν παγιδευμένος στο παλάτι, ανίκανος να ελέγξει και να καταστείλει τη στάση. Αποφάσισε να ικανοποιήσει κάποια από τα αιτήματα των εξεγερμένων, έκανε αυτά που του ζήτησαν να απομακρύνει κάποιους πολιτικούς. Ύστερα  αφού απομάκρυνε από το παλάτι τους αξιωματούχους εκείνους, από τους οποίους φοβόταν ότι διέτρεχε κίνδυνο πραξικοπήματος, προσπάθησε, μάταια, εμφανιζόμενος στον Ιππόδρομο να μιλήσει στο οργισμένο πλήθος, αλλά το πλήθος δεν επίσθει.
Μετά από λίγο επαναστατημένοι πολίτες μετέφεραν τον Υπάτιο, ανιψιό του Αναστάσιου, στον Ιππόδρομο και τον ανακήρυξαν αυτοκράτορα. Ο Ιουστινιανός ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη, όταν την απόφασή του ανέτρεψε η Θεοδώρα με τη δυναμική παρέμβαση και το λόγο της. Κατόπιν στις 18 Ιανουαρίου ο Ιουστινιανός  διατάζει τους στρατηγούς Βελισάριο και Μούνδο, καταστρώνοντας σχέδιο και στέλνοντας δικούς τους ανθρώπους να αναμιχθούν στο πλήθος και να προκαλέσουν τη διάσπασή του, αποφάσισαν να καταστείλουν την επανάσταση. Ακολούθησε μεγάλη σφαγή του συγκεντρωμένου πλήθους στον Ιππόδρομο, που ανέρχεται όπως πιστεύεται στις 30.000 ανθρώπους. Την επόμενη ημέρα ο Υπάτιος εκτελέστηκε. Η εξέγερση έλαβε τέλος ύστερα από έξι ημέρες. Η καταστολή της σήμανε την ενίσχυση της εξουσίας
και της δύναμης του Ιουστινιανού. Παρόλο την μικρή διάρκεια της εξέγερσης αυτής οι καταστροφές ήταν πολλές και σοβαρές, σε όλους τους τομείς, όπως τουλάχιστον 30000 νεκροοί, ερείπια από διάφορα ιστορικά κτήρια κ.α.
 


Δικτυογραφία:
 
           
   Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ

Τα γεγονότα του 532 έχουν μείνει γνωστά στην ιστορία ως η Στάση του Νίκα. Τα επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη εξελίχθηκαν σε αληθινή επανάσταση, η πάταξη της οποίας πραγματοποιήθηκε μετά από μεγάλη αιματοχυσία. Η δυσφορία που είχαν προκαλέσει οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις  και η βαριά φορολογία καθώς και οι αυθαιρεσίες ορισμένων αξιωματούχων εκφράστηκαν μέσω των δήμων των Πράσινων και των Βένετων στον Ιππόδρομο εναντίον του αυτοκράτορα Ιουστινιανού . Οι στρατηγοί  Bελισάριος  και Μούνδος, καταστρώνοντας σχέδιο και στέλνοντας δικούς τους ανθρώπους να αναμιχθούν στο πλήθος και να προκαλέσουν τη διάσπασή του, αποφάσισαν να καταστείλουν την επανάσταση.  Ακολούθησε μεγάλη σφαγή του συγκεντρωμένου πλήθους στον Ιππόδρομο, που ανέρχεται  στους 30.000 ανθρώπους (Η εξέγερση έλαβε τέλος ύστερα από έξι ημέρες). Μετά από εντολή του Ιουστινιανού ο οποίος  ήταν παγιδευμένος στο παλάτι, ανίκανος να ελέγξει και να καταστείλει τη στάση -αν και ήθελε να  εγκαταλείψει   την πόλη η γυναίκα του Θεοδώρα τον έπεισε  με την δυναμική παρέμβαση και το λόγο της να μείνει. Οι συνέπειες  της στάσης αυτής  ήταν η ενίσχυση της απόλυτης μοναρχίας, η ενίσχυση του κύρους  του Ιουστινιανού και η προσωρινή μείωση της δύναμης  των δήμων. Ο Ιουστινιανός αντιμετώπισε σχετικά σωστά τους στασιαστές γιατί κατά την γνώμη του ήταν η μόνη δυνατή λύση. Ο Ιουστινιανός με τις μεταρρυθμίσεις που έκανε είχε σκοπό να βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα που επικρατούσαν. Οι μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού ενόχλησαν τους δήμους και δυσαρέστησαν τους προνομιούχους. Για να αποτραπούν οι συγκρούσεις, οι στασιαστές θα μπορούσαν να συζητήσουν με τον βασιλιά και να βγάλουν μια λύση χωρίς να σκοτωθούν άνθρωποι και χωρίς να λεηλατήσουν τον τόπο κάνοντας διάφορες καταστροφές.Β1 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΠΟΤΖΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΥΦΛΙΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου